Privatumo politika

I. SĄVOKOS

1. Mes arba Pardavėjas arba OXFORD – UAB „Pora batų“, Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 304928191, registruotos buveinės adresas T.Ševčenkos g. 20-42, Vilnius.

2. Parduotuvė – OXFORD elektroninė parduotuvė: www.oxford.lt.

3. Jūs arba Pirkėjas– bet kuris asmuo, perkantis prekes Parduotuvėje. Fizinis asmuo gali būti Pirkėju, tik jei jis yra sulaukęs pilnametystės (18 metų), arba jeigu jis yra nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, jis turi tėvų arba rūpintojų sutikimą.

4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti paskyra.

5. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

6. Slaptažodis – Jūsų sukurta ir tik Jums žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Parduotuvėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

7. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) Jūsų įrenginyje.

8. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

9. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Pora batų“, 304928191, T.Ševčenkos g. 20-42, Vilnius.

10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, naudojantis Parduotuve.

11. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

12. Taisyklės – patvirtintos galiojančios Prekių pirkimo – pardavimo UAB „Pora batų“, elektroninėje parduotuvėje taisyklės.

13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

14. Šioje Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis Parduotuve.

15. Naudodamiesi OXFORD internetine svetaine ir Parduotuve Jūs kartu patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymu Privatumo politikoje numatyta tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs turite teisę nesinaudoti Parduotuve. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Parduotuvėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir (ar) papildymus Jūs visuomet būsite informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Parduotuvėje, ir sudarant galimybę ją perskaityti ir su ja susipažinti. Tuo atveju, jeigu prie Parduotuvės Jūs jungsitės kitų trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų pagalba, jungdamiesi prie Parduotuvės Jūs kartu patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir duodate savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis Privatumo politikoje numatyta tvarka. Tokiu atveju mes turime teisę rinkti ir gauti informaciją, kuri gali apimti ir Asmens duomenis, apie Jus iš šių kitų šaltinių ir pridėti ją prie Jūsų Paskyros, taip pat naudoti tokią informaciją, įskaitant Jūsų Asmens duomenis, šioje Privatumo politikoje numatyta tvarka ir terminais.

16. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu Parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, Mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklapių turinį ir (ar) jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus. Todėl prieš pateikiant informaciją apie save ar savo Asmens duomenis, Jūs turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

17. Asmenys, norintys registruotis Parduotuvėje, turi pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Jūs pats suvedate savo duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, todėl tik Jūs esate atsakingas už šių duomenų teisingumą. Užsiregistravus Jums suteikiamas Vartotojo ID. Jūs galit bet kuriuo metu:

17.1. koreguoti ir (ar) pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir (ar) papildytų duomenų teisingumą atsakote Jūs;

17.2. kreiptis į OXFORD elektroninio pašto adresu info@oxford.lt dėl Paskyros panaikinimo.

III. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

18. OXFORD.lt tvarko (Jums pateikus) žemiau išvardintus Jūsų asmens duomenis:

 • vardą, pavardę;
 • elektroninio pašto adresą;
 • mobiliojo telefono numerį;
 • Jūsų IP adresą, prisijungimo prie OXFORD Interneto svetainės laiką ir datą;
 • Jūsų Facebook profilio nuotrauką (jungiantis Jūsų Facebook paskyros pagalba).

19. Tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti tvarkomis ir kiti Asmens duomenys: duomenys, patvirtinantys teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų (žaidimų, viktorinų, konkurso) sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėse akcijose arba teisę dalyvauti žaidime.

20. Jei Jūs nepageidaujate, kad 18 punkte nurodyti Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, registruojantis Jūs turite nespausti mygtuko „Sutinku gauti OXFORD naujienas bei pasiūlymus el. paštu“. Jei Jūs po prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo nepageidaujate, kad 18 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs galite prisijungti prie savo Paskyros, esančios Parduotuvėje, bei atsisakyti naujienų siuntimo. Taip pat visais atvejais Jūs galite rašyti elektroninį laišką adresu info@oxford.lt

IV. KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

21. Jūsų asmens duomenis naudojame žemiau išvardintais tikslais:

 • tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Parduotuve ir teikiamomis paslaugomis;
 • sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;
 • naudojantis šioje Parduotuvėje pateikiama informacija įsigytų prekių tiekimo ir pristatymo tikslais;
 • ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;
 • įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;
 • pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais (Jūsų sutikimu);
 • mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

V. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

22. Mes įsipareigojame neatskleisti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

22.1. vykdant prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas, taip pat el. parduotuvės palaikymo tikslais – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsisakytas paslaugas, įskaitant ir asmenims, teikiantiems mokėjimų vykdymo ir (ar) mokėjimų tarpininko paslaugas, duomenų talpinimo ir perdavimo paslaugas, kai toks duomenų atskleidimas reikalingas įvykdyti atsiskaitymus už Mūsų siūlomas prekes ir (ar) teikiamas paslaugas;

22.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – mūsų partneriams, tenkinant Privatumo politikos

22.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei pasirūpinus rašytiniais mūsų partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

22.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

22.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti

22.5. jei yra gautas Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

23. OXFORD neperduos Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (t.y. šalis, kurios nėrą įsisteigusios Europos ekonominėje erdvėje).

VI. JŪSŲ TEISĖS

24. Jūs turite šias teises:

 • pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų Asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas Asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius Asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų Asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų Asmens duomenis; Jūs teisės aktuose numatytais atvejais nesutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų Asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų Asmens duomenų tikslumą; Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavę Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus Asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

VII. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

25. Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

26. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų. VII. Kiek laiko bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

27. Jūsų Asmens duomenys el. prekybos tikslais (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas,prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina ir pan.) bus teisės aktų nustatytą terminą.

28. Jūsų Asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 6 (šešis) mėnesius nuo paskutinių aktyvių veiksmų atliktų mūsų Parduotuvėje (prisijungimo prie Internetinės svetainės, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų Parduotuvėje).

29. Mes turimų vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba sieksime, jog Jūsų pateikiami Asmens duomenys Parduotuvėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo. Taip pat Mes siekiame, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

30. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų taikant įprastas elektronines ir kitas apsaugos priemones.

VIII. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

31. Siekiant, kad Jums būtų suteiktos visavertės Parduotuvės paslaugos, į Jūsų kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Mes naudosime Jūsų kaip ankstesnio Parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, Parduotuvės lankomumo statistikos rinkimui. Jūs turite galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Mes ar mūsų partneriai įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Jūs, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Jūs galite bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros (dalis ar visos) Parduotuvės funkcijos gali Jums neveikti.

32. Parduotuvėje naudojami šie Slapukai:

Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
PHPSESSIDStandartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus identifikatorius
p_popup_uhSlapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti.Pirmo įėjimo į puslapį metu1 metusUnikalus identifikatorius
rated_[sveikasis skaičius]Slapukas naudojamas rinkti informacijai į svetainės turinio valdymo sistemą apie vartotojo pasirinktą apklausos atsakymą.Pirmo įėjimo į puslapį metu1 metusUnikalus identifikatorius
C, cid, TPC, GCM, uidSlapukai sukuria atsitiktinį ID kiekvienam apsilankančiam vartotojui, kad būtų galima nustatyti, kurie vartotojai lankosi svetainėje pakartotinai. Šie slapukai padeda identifikuoti vartotojų naršymo įpročius svetainėje.Pirmo įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės uždarymo arba iki 60 dienųUnikalus identifikatorius
_utma, _utmb, _utmcStebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.Pirmo įėjimo į puslapį metuAtitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metusApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
_utmzStebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.Pirmo įėjimo į puslapį metuIki naršyklės uždarymoApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
gtest, gdynSlapukai naudojami išsaugoti informacijai apie vartotojo peržiūrėtus puslapius, apsilankymo trukmę ir gali būti naudojami anonimiškai apibūdinti vartotojų charakteristikas pagal naršymo įpročius.Pirmo įėjimo į puslapį metu5 metusUnikalus identifikatorius
UIDSlapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).Pirmo įėjimo į puslapį metuIki 60 dienųUnikalus identifikatorius
adnKeyTarget…Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).Pirmo įėjimo į puslapį metu5 metaiUnikalus identifikatorius
ntsprntDMP grupės indentifikatorius.Pirmo įėjimo į puslapį metuIki 30 dienųUnikalus identifikatorius
LimitatorInformer_Engine…Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).Pirmo įėjimo į puslapį metu1 metaiUnikalus identifikatorius
_vwu_uuid

 

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Slapukai renka informaciją apie vartotojus ir leidžia stebėti jų naršymo įpročius.Pirmo įėjimo į puslapį metu3 mėn.Unikalus identifikatorius
splitVar2Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant palyginti jų naršymo įpročius.Pirmo įėjimo į puslapį metu2 metaiUnikalus identifikatorius
Inspectlet slapukai:

 

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Slapukai renka informaciją apie vartotojų veiksmus naršant svetainėje ir naudojantis joje esančiais funkcionalumais (vaizdo įrašais, formomis, mygtukais ir pan.). Šie slapukai leidžia įvertinti vartotojų naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.Pirmo įėjimo į puslapį metu1 metaiUnikalus identifikatorius
„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai: 
_dc_gtm_UA-4238681-1Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.Įėjimo į puslapį metu8 val.Unikalus identifikatorius
_dc_gtm_UA-4238681-28Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.Įėjimo į puslapį metu8 val.Unikalus identifikatorius
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo įėjimo į puslapį metu2 metaiUnikalus identifikatorius
_gat_UA-4238681-28Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).Įėjimo į puslapį metu8 val.Unikalus identifikatorius
viewedOuibounceModalSlapukas naudojamas svetainėje skelbiamoms apklausoms pateikti vartotojams ir užtikrina, kad vartotojui apklausa būtų parodyta tik vieną kartą.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus identifikatorius

33. Savo internetinėje svetainėje naudojame „trečiosios šalies slapukus“, tai yra slapukus, kurių valdytojais nesame mes, pvz., [Facebook, Google Analytics, Hotjar]. Šiuos slapukus mes renkame siekdami gauti statistinę informaciją apie internetinės svetainės naudojimą bei Jūsų elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais.

34. Mes taip pat naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, tvarkyti jūsų užsakymus ir kt. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui ir atskiras sutikimas dėl jų naudojimo iš Jūsų neturi būti gaunamas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 15 punkte numatyta tvarka.

Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.“