Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Mes arba Pardavėjas arba OXFORD – UAB „Pora batų“, Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 304928191, registruotos buveinės adresas T. Ševčenkos g. 20-42, Vilnius.

1.2. Parduotuvė – toliau nurodyta Pardavėjo elektroninė parduotuvė: www.oxford.lt

1.3. Jūs arba Pirkėjas– bet kuris asmuo, fizinis ar juridinis, perkantis prekes Parduotuvėje. Fizinis asmuo gali būti Pirkėju, tik jei jis yra sulaukęs pilnametystės (18 metų), arba jeigu jis yra nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, jis turi tėvų arba rūpintojų sutikimą.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

1.6. Taisyklės – šios Prekių pirkimo – pardavimo UAB „Pora batų“ parduotuvėje taisyklės.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti paskyra.

1.8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, naudojantis mūsų Parduotuve.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Jei naudojatės Parduotuve, Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su Taisyklėmis. Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų ir Mūsų teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios sąlygos.

2.2. Pirkti Parduotuvėje turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Jūs, patvirtinę Taisykles ir susipažinę su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtinate, kad turite teisę pirkti prekes Parduotuvėje. Pažymėtina, kad dalis Taisyklėse numatytų teisių yra taikomos tik Pirkėjams fiziniams asmenims, kai jie įsigyja prekes ar paslaugas vartojimo tikslais, kaip tai numato teisės aktai.

2.3. Mes turime teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Jūs būsite informuojami prisijungę prie Parduotuvės. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Parduotuvėje ir galios visiems Jūsų naujiems užsakymams ir pirkimams. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, Jūs turite teisę nesinaudoti Parduotuve. Pažymėtina, kad visiems Mūsų patvirtintiems užsakymams ir pirkimams galios ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo užsakymo patvirtinimo metu.

2.4. Jūs privalote susipažinti su Mūsų patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Naudodamiesi OXFORD internetine svetaine ir Parduotuve Jūs kartu patvirtinate savo sutikimą su Privatumo politika. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs turite teisę nesinaudoti Parduotuve.

2.5. Parduotuvėje gali būti skelbiamos akcijos, teikiami specialūs pasiūlymai ar siūlomos specialios paslaugos. Tokiu atveju šios Taisyklės taikomos tiek, kiek neprieštarauja akcijų, specialių pasiūlymų bei paslaugų taisyklėms, t. y. esant skirtumų ar neatitikimų su šiomis Taisyklėmis, konkrečių akcijų, specialių pasiūlymų bei paslaugų taisyklės turės pirmumą prieš šias Taisykles. Parduotuvėje taip pat gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (pvz., pristatymo paslaugos ir kt.). Tokiu atveju šios trečiųjų asmenų paslaugos bus teikiamos ir joms bus taikomos šių trečiųjų asmenų nustatytos paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės.

2.6. Jei Mums numatyta teisė ar pareiga pateikti Jums informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Jums priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Mums atsakote Jūs pats.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs, užsisakydami prekes Parduotuvėje, atitinkamuose Mūsų pateiktuose informacijos laukuose privalote nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis. Nenurodžius prašomų Asmens duomenų Mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo.

3.3. Konkrečių prekių Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Mes išsiunčiame Jums Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtiname, kad Jūsų užsakymas yra priimtas ir užsakytos prekės bus Jums išsiųstos. Jums siunčiamame elektoriniame laiške su užsakymo patvirtinimu bus įtraukta užsakymui taikoma Taisyklių versija patvarioje laikmenoje, kuri leistų Jums šią informaciją išsaugoti ir vėliau panaudoti. Nuo šio momento Jūs įsipareigojate priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta ir dėl tų prekių, kurios nurodytos Mūsų Jums išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.

4. Jūsų teisės

4.1. Jūs turite teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Jūs, kai prekės perkamos asmeninio vartojimo tikslais, turite teisę atsisakyti sutarties, sudarytos su Parduotuve, šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Jūs turite teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Jūs turite kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Jūsų įsipareigojimai

5.1. Jūs, naudodamiesi Parduotuve, privalote vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Jūs privalote sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

5.3. Registruojantis Jūs privalote pateikti visą, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Jums gali būti apribota galimybė naudotis Parduotuve. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote juos atnaujinti.

5.4. Jūs įsipareigojate nurodyti visą prekių pristatymui reikalingą informaciją. Prekes galite priimti Jūs pats arba nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti užsakymo metu, prekės gali būti neperduodamos.

5.5. Jūs įsipareigoja užtikrinti Jūsų prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis prekėms ir (ar) paslaugoms užsakyti ar įsigyti. Tik Jūs atsakote už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis. Jei Jūs prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti.

5.6. Jūs įsipareigojate atlyginti visus savo kaltais veiksmais sukeltus nuostolius ir žalą.

6. Mūsų teisės

6.1. Mes turime teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Parduotuvėje esančių elementų išdėstymą, turinį ir aprašymą.

6.2. Mes turime teisę sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Jūsų užsakymai užbaigiami vykdyti suderintomis sąlygomis, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Jei Jūs bandote pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdote savo įsipareigojimų, Mes turime teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Jūsų galimybę naudotis Parduotuve arba išimtiniais atvejais panaikinti Jūsų Paskyrą.

6.4. Mes turime teisę iš anksto Jūsų neįspėję anuliuoti Jūsų užsakymą, jeigu Jūs, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1-8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumokate už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.5. Jei dėl techninių nesklandumų, Parduotuvės veikimo sutrikimų ar kitokių priežasčių Mes negalėtume ar būtume nepajėgūs įvykdyti Jūsų užsakymo, Mes turime teisę nutraukti tokį užsakymą ir informuoti Jus apie užsakymo nutraukimą per 1 (vieną) darbo dieną. Jei Jūs jau būtumėte apmokėjęs už įsigytas prekes, apmokėjimas būtų grąžinamas į Jūsų sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų.

6.6. Mes, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turime teisę susisiekti su Jumis užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Jumis ir patikslintos informacijos iš Jūsų gavimo dienos. Mes turime teisę iš anksto Jūsų neįspėję anuliuoti Jūsų užsakymą, (a) jei Mums nepavyksta susisiekti su Jumis per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba (b) jei Jūs nepateikiate Mūsų prašomos informacijos per Mūsų nurodytą terminą arba (c) jei Jūs nesutinkate ar Mums nepateikiate sutikimo Jūsų Asmens duomenų tvarkymui.

6.7. Mes turime kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Parduotuvės dokumentuose ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Mūsų įsipareigojimai

7.1. Mes įsipareigojame šiose Taisyklėse ir kitų Parduotuvės dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Mes įsipareigojame gerbti Jūsų privatumą, Jūsų Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Iki užsakymo pateikimo informuoti Jus apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat apie visus svarbius pakeitimus. Informacijos pateikimas Parduotuvėje laikomas tinkamu informavimu.

7.4. Mes įsipareigojame Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Jūsų užsakytas ir priimti Jūsų grąžinamas prekes.

7.5. Jei Mes dėl svarbių aplinkybių negalime pristatyti Jums užsakytos prekės, Mes įsipareigojame pasiūlyti Jums analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jums atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Mes įsipareigoja grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.6. Mes, nesutikdami su Jūsų reikalavimais, privalome ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Jums išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.7. Mes įsipareigojame vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Mums keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

8.2. Už užsisakytas prekes Jūs galite atsiskaityti vienu iš šių būdų, atsižvelgiant į Taisyklėse nurodytas sąlygas:

8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

8.2.2. grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių atsiėmimo metu OXFORD parduotuvėje Malūnų g. 6, Vilniuje;

8.2.3. naudojantis Paysera paskyra;

8.2.4. momentiniu atsiskaitymu elektroniniu būdu (Visa, MasterCard kreditinės ir (ar) elektroninio atsiskaitymo kortelės);

8.3. Mes pradėsime vykdyti prekių užsakymą ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Jūs apmokate už prekes, išskyrus atvejus, kai Jūs pasirenkate atsiskaitymo už prekes būdą – apmokėjimą prekių pristatymo / atsiėmimo metu (Taisyklių 8.2.2 punktas). Vadovaudamiesi Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Jūs turite sumokėti Mums už prekes (išskyrus atvejus kai Jūs pasirenkate atsiskaitymo už prekes būdą – apmokėjimą prekių pristatymo / atsiėmimo metu arba Jūs naudojatės lizingo paslauga). Apmokėjimas laikomas atliktu tik kai visa mokėtina suma yra gaunama ir užskaitoma Mūsų banko sąskaitoje.

8.4. Atsiskaityti grynaisiais pinigais arba banko kortele galima ir prekių atsiėmimo metu, atsiimant prekes OXFORD salone (parduotuvėje).

8.5. Atsiskaitydamas Taisyklių 8.2.1-8.2.2 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Jūs turite apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas. Atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punktą, Mes turime teisę iš anksto Jūsų neįspėję anuliuoti Jūsų užsakymą, jeigu Jūs nesumokate už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

8.6. Atsiskaitydami naudojantis banko elektroninės bankininkystės sistema užsakymo metu pasirinkite savo banko logotipą. Patvirtinus užsakymą būsite automatiškai nukreipti į elektroninės bankininkystės sistemą, kur Jums reikės patvirtinti prisijungimą ir suformuotą mokėjimą Jums suteiktais banko slaptažodžiais. Taip pat galite patys suformuoti pavedimą ir apmokėkite iš bet kurio banko Jums įprastu būdu. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymo patvirtinimo elektoriniame laiške Jums bus nurodyta suma, banko sąskaitos numeris ir kita informacija, reikalinga apmokėjimui atlikti.  Pasirinkus mokėjimą kortele ar per Paysera paskyra, Jūs būsite nukreipti į atsiskaitymo paslaugos teikėjo serverį.

8.7. Naudojantis mokėjimo kortelių, Paysera, banko paslaugomis ir (ar) elektroninės bankininkystės sistema visa atsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam atsiskaitymo paslaugos teikėjui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta jų sistemoje.

8.8. Jūs, patvirtindamas Taisykles, sutinkate, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, būtų pateikiamos elektroniniu būdu Jūsų registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Jums momento. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.9. Prekių kaina po to, kai Mes patvirtinome užsakymą, negali keistis, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Mūsų nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Jūs nesutinkate įsigyti prekę nauja kaina, Jūs galite atsisakyti užsakymo Mus informuodamas apie tai per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Jums grąžinamos visos Jūsų sumokėtos sumos.

8.10. Apmokėjimo tvarkai gali būti taikomos papildomos sąlygos ir terminai, nurodyti OXFORD puslapyje ir (ar) kituose Parduotuvės dokumentuose.

9. Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas prekes Jūs galite pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų: prekių pristatymą per Venipak kurjerių tarnybą jūsų nurodytu adresu, prekių pristatymą į nurodytą Venipak atsiėmimo punktą arba atsiimti prekes OXFORD salone Malūnų g. 6, Vilniuje.

9.2. Prekių pristatymui Mes naudojamės Venipak kurjerių teikiamomis paslaugomis. Prekių pristatymo kainos ir terminai nurodyti sąlygose.

9.3. Jei Jūs užsakymo metu pasirenkate prekių pristatymą per kurjerių tarnybą:

9.3.1. Jūs įsipareigojate nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kitą sklandžiam prekių pristatymui reikalingą informaciją (pvz., durų kodas, rakinami vartai, būtinybė atvažiavus paskambinti ir pan.).

9.3.2. Jūs įsipareigojate prekes priimti pats arba tai turi padaryti Jūsų užsakymo pateikimo metu nurodytas asmuo. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį tinkamą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Jūs negalite pats priimti prekių, o prekės pristatytos Jūsų nurodytu adresu, Jūs neturite teisės Mums reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.4. Jei Jūs užsakymo teikimo metu pasirenkate prekių pristatymą į pasirinktą paslaugos teikėjo atsiėmimo punktą, Jums taikomas mokestis nurodomas užsakymo suformavimo metu, o detalios pristatymo sąlygos pateikiamos Parduotuvėje. Prekių pristatymui taip pat taikomos atsiėmimo punkto paslaugos teikėjų standartinės sąlygos. Mes Jus informuojame elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti.

9.5. Prekes galite atsiimti ir tiesiai iš Mūsų salono Malūnų g. 6, Vilnius. Jei norite tai padaryti, prekes reikia atsiimti Mūsų salono darbo laiku. Kai prekės bus paruoštos atsiėmimui, apie tai būsite informuoti el. paštu arba Jums apie tai praneš atsakingas darbuotojas telefonu. Atsiimant prekes būtina turėti asmens dokumentą, jog įsitikintume, kad prekes atsiima tas pats žmogus, kuris pateikė užsakymą.

9.6. Mes Jums pateikiame prekes vadovaudamiesi Taisyklėse nurodytais terminais. Šie terminai visais atvejais yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Mūsų sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Jūs esate informuojami apie Jūsų užsakytų prekių trūkumą. Mes turime teisę užsakytas prekes mes galime pristatyti atskiroms siuntomis. Patvirtindami šias Taisykles Jūs sutinkate, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Mūsų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Mes įsipareigojame nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti prekių (ar jų dalies) pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Mes nepristatome prekių (ar jų dalies) per papildomą šalių suderintą terminą, Jūs galite atsisakyti užsakymo (ar jo dalies) Mus informuodamas apie tai per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą (ar jo dalį) šiame punkte numatyta tvarka, Jums grąžinamos visos Jūsų sumokėtos sumos.

9.7. Mes esame atleidžiami nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Jums nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl Jūsų kaltės ir (ar) nuo Mūsų nepriklausančių aplinkybių.

9.8. Prekių pateikimo Jums metu Jūs, arba Jūsų užsakymo pateikimo metu nurodytas asmuo, kuris yra įgaliotas priimti prekes (gavėjas), privalote kartu kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pastebėjus bet kokį siuntos pažeidimą, būtina surašyti pastabas kurjeriui apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą. Jums priėmus siuntą ir (ar) pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra, ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės (-ių) išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Pastebėję, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Jūs privalote tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Jums neatlikus šių veiksmų, Mes esame atleidžiami nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos (dydžio, spalvos ar kitų matmenų) neatitikimų, kuomet šiuos neatitikimus buvo galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Jums nuo prekės perdavimo Jums momento.

9.10. Jei remiantis šių Taisyklių punktais Jūs neatsiimate prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta Jums įteikti ir Jūs buvote sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Mūsų atstovai susisiekia su Jumis dėl kito prekių pristatymo laiko ir (ar) būdo. Jei Jūs vis tiek neatsiimate prekių arba nepavyksta Jums jų įteikti pakartotinai, tokios prekės grąžinamos Mums, užsakymas anuliuojamas, o Jums grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Mums už atliktus banko pavedimus, bei prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir kitas susijusias išlaidas. Jei remiantis šių Taisyklių punktais Jūs neatsiimate prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta Jums įteikti ir Jūs nebuvote sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Mums, o užsakymas anuliuojamas. Tokiu atveju Mes pasiliekame teisę reikalauti Jus atlyginti Mūsų turėtas išlaidas, kurias sudaro banko mokesčiai, taikomi Mums už atliktus banko pavedimus, bei prekių pristatymo mokestis, jeigu jis buvo taikomas, ir kitas susijusios išlaidos.

10. Prekių kokybės garantija 

10.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Mūsų siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. y. prekių savybės atitinka jų aprašymą.

10.3. Mes neatsakome už tai, kad Parduotuvėje rodomos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Jūsų naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Visais atvejais Jums rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

10.4. Kiekvienai mūsų prekei taikoma įstatymų numatyta kokybės garantija, t.y. garantija pagal įstatymą.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

11.1.1. Jūs, jei esate vartotojas ir prekes esate įsigijęs asmeninio vartojimo tikslais, nenurodydami priežasties per 14 (keturiolika) dienų turite teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Mums žemiau nurodytais būdais.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Jūs pranešate Mums Parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu. Gavę Jūsų pranešimą, Mes nedelsdami išsiunčiame Jums patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3. Ši Taisyklių 11.1.1. punkte numatyta Jūsų teisė įgyvendinama vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis ir tvarka. Teisė atsisakyti sutarties negalioja sudarius vieną iš teisės aktuose išvardintų sutarčių.

11.1.4. Jeigu Jūs atsisakėte pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo Jums pristatyta, Mes tokį Jūsų atsisakymą įforminame kaip užsakymo atmetimą ir informuojame Jus apie tai Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.1.5. Jeigu Jūs atsisakėte pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė Jums jau buvo pristatyta, arba Jūs ją buvote atsiėmęs, papildomai taikomos Taisyklių 11.4 punkte numatytos nuostatos.

11.1.6. Juridiniams asmenims teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties nenumatyta.

11.2. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:

11.2.1. Jei Jums buvo pristatytos ne tos prekės, kurias Jūs užsakėte, Jūs privalote nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, Mus apie tai informuoti Parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu. Mes savo sąskaita įsipareigojame pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Mes neturime užsakytų prekių, Mes grąžiname Jums už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Jums grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Mes gavome Jūsų pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Jūsų nėra grąžinta Mums šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Mums dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Jūs sutinkate, kad pinigai būtų grąžinami į Jūsų banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Jūs ir Mes susitariame kitaip.

11.2.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.4 punkte

11.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:

11.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.3.2. Jei Jūs įsigijote netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvote pažymėję prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nebuvo pažymėta, taikomos Taisyklių 11.1. punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Jūs galite grąžinti prekes ir savo pasirinkimu galite reikalauti:

11.3.2.1. kad Mes neatlygintinai per protingą terminą pašalintume prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta prekės pirkimo kaina;

11.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Jūsų kaltės;

11.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.3.3. Jūs galite pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Jūs privalote pareikšti grąžindami prekę ir tik vieną kartą. Jei Jums pasirinkus 11.3.2 punkte numatytą būdą, Mes neturime galimybės jo įgyvendinti, Mes siūlome alternatyvų 11.3.2 punkte numatytą būdą. Jūs neturite teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

11.3.4. Jums norint grąžinti netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.4.1. pranešti apie tai Mums Parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

11.3.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

11.3.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

11.3.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Jūs galite pasinaudoti per Lietuvos Respublikos civilino kodekso 6.338 str. nustatytą laikotarpį.

11.3.6. Mes turime teisę nepriimti Jūsų grąžinamų prekių, jei Jūs nesilaikote Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.4 punktu.

11.3.7. Jūs turite sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Mes, įsitikinę, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turime Jums grąžinti Jūsų patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

11.3.8. Pinigai Jums grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Mes gavome Jūsų pranešimą apie netinkamos kokybės prekę. Tačiau, jei prekė Jūsų nėra Mums grąžinta, šiame punkte numatytas pinigų grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Mums dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Jūs sutinkate, kad pinigai būtų grąžinami į Jūsų banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Jūs ir Mes susitariame kitaip.

11.3.9. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės ir sąlygos gali būti numatytos Prekės aprašymuose, su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose) bei gamintojo nurodytose garantinėse sąlygose.

11.4. Prekių grąžinimo sąlygos ir pinigų grąžinimo tvarka:

11.4.1. Teise grąžinti prekes Jūs galite pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, savybės ir kt., taip pat ji nebuvo naudojama. Taip pat atsižvelgiama į netinkamus Pirkėjus veiksmus: netinkamą prekės naudojimą ar priežiūrą, intensyvų dėvėjimą, padarytus mechaninius pažeidimus ir pan. Šios sąlygos gali būti netaikomos grąžinant nekokybišką (defektuotą) prekę. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis ir originalia tvarkinga pakuote. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Jūsų gauta, įskaitant visus priedus. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (sąskaitą faktūrą), garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

11.4.2. Visos dovanos ar priedai, kurie buvo pateikti kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

11.4.3. Grąžindamas prekes Jūs privalote nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Mes negrąžinsime pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Mes neatsakome už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.4.4. Jei Jūs įsigijote prekių komplektą, Jūs privalote grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t. y. Jūs prekių grąžinimui numatytomis teisėmis galite naudotis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.4.1 punkte numatytų reikalavimų, Mes turime teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.4.5. Jūs pasinaudoję Taisyklių 11.1-11.3 punktuose numatytomis teisėmis turite įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

11.4.6. Grąžinti Prekes Jūs galite arba pristatydami į Mūsų saloną, arba grąžindami per kurjerius arba išsiųsdami paštu. Prekes Mums reikia grąžinti adresu, kuris Mūsų nurodomas Jums atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.

11.4.8. Jei Jūs pasinaudojote Taisyklių 11.1-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai Jums grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Mes gavome Jūsų pranešimą, o jei prekė Jūsų nėra Mums grąžinta, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Mums dienos.

11.4.9. Patvirtindamas šias Taisykles Jūs sutinkate, kad pinigai būtų grąžinami į Jūsų banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Jūs ir Mes susitariame kitaip.

11.4.10. Pasinaudojus Taisyklių 11.1. punkte įtvirtintomis teisėmis Jums grąžinama: prekės kaina ir prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 11.2-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Jums grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos ir prekės grąžinimo išlaidos (jeigu buvo patirtos).

11.4.11. Papildomos prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Jūs pasirinkote kitą negu Mūsų siūlomas pigiausias prekės pristatymo būdas.

11.4.12. Pasinaudojus Taisyklių 11.1. punkte įtvirtintomis teisėmis Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Jūsų veiksmų, nebūtinių prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

11.4.13. Prekės nekeičiamos ir negrąžinami pinigai bei garantija negalioja, jeigu: (a) prekės trūkumai atsirado dėl Jūsų kaltės arba netinkamų eksploatavimo sąlygų (drėgmės, šilumos ir t.t.), (b) prekės tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais, mechaniniais pažeidimais ir t.t.), (c) jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės; (d) prekės naudotos netinkamai ar ne pagal jų paskirtį, (e) prekės trūkumas yra mažareikšmis arba neesminis, (f) kitais gamintojų garantinėse sąlygose numatytais atvejais. Jūs neturite teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.4.14. Mes turime teisę negrąžinti Jūsų sumokėtų sumų tol, kol prekės Mums negrąžintos ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.4.1. ir 11.4.13 punktams.

11.4.15. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Jūs su Mumis privalote atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

12. Atsakomybė

12.1. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.

12.2. Mes atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdami į Mūsų rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinote su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.3. Jei Parduotuvėje pateiktos nuorodos į trečiųjų asmenų tinklapius, tai Mes negarantuojame, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Mes nesame įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.5. Jūs visiškai atsakote už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, Mes šį asmenį laikome Pirkėju. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis, tenka tik Jums.

12.6. Naudojantis Parduotuve Jūs neįgyjate jokių autorių ar intelektinės nuosavybės teisių į Parduotuvėje pateikiamą informaciją, prekės ženklus ir kitą turinį, ir neturite teisės jų naudoti be teisių savininko sutikimo.

13. Mūsų taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Mes savo nuožiūra galime inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas ar žaidimus, kurioms taikomos specialios sąlygos.

13.2. Mes turime teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo ir paskelbimo momento.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Mes šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Jūsų nurodytu telefono numeriu.

14.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu.

15. Ginčų sprendimas

15.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, pirmiausia sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.2. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

15.3. Taip pat informuojame apie teisę pasinaudoti Elektronine ginčų sprendimo platforma – ec.europa.eu/odr/.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.